2. Gërmimet

2. Gërmimet

Pas analizave gjeomekanike bëhet piketimi i objektit dhe rregullimi i punishtes (mbyllja e punishtes-rrethimi me llamarinë dhe vendosja e kontinjerëve dhe objekteve përcjellëse).

Varësisht nga lartësia e fondimit të objektit bëhet edhe gërmimi i dheut. Gërmimi i dheut bëhet me gjerësi më të madhe se gabariti i objektit për shkak të sigurisë nga rrëshqitja e dheut. Kjo gjerësi e gërmimit bëhet ne proporcion 1/1.5, në raste kur nuk ka ndonjë objekt afër që pengon. Por, në rast se ka ndonjë objekt ekzistues afër ose rrugë përskaj objekjtit që ndërtohet, atëherë duhet siguruar objektin ekzistues apo rrugën më parë duke ndërtuar pilota (elemente vertikale nga betoni i armuar) me lartësi më të madhe se lartësia e fondimit të objektit që ndërtohet, pastaj vazhdohet me gërmim të dheut.

2. Gërmimet
2. Gërmimet
2. Gërmimet
2. Gërmimet

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë