20. Punimi i Tabelave Elektrike Shpërndarëse

20. Punimi i Tabelave Elektrike Shpërndarëse

Punimi i mbrojtjes nga tensioni i lartë i prekjes është paraparë me sistemin e zeroimit. Në kabllo është paraparë përquesi mbrojtës me ngjyrë gjelbërt-verdhë(Y) e cila lidhet në pjesën përkatëse të prizës.Diku para ormanit shpërndarës parashihet zbarra për barazimin e potencialit e cila është e lidhur për tokëzuesin e rrufepritësit me tokëzim në themel.Në KKSH  nevojitet që të lidhet,zbarra e përquesit neutral(N) me zbarrën mbrojtëse e cila është e lidhur direkt në kutinë për barazimin e potencialit.Në kutinë për barazimin e potencialit lidhen të gjitha pjesët kontaktuese metalike,siq janë:gypat e ujësjellësit,kanalizimit dhe nxemjes qëndrore,PTT ormani, kutinë për kyqjen e kabllit(KKK),KKSH dhe TV antenën.

20. Punimi i Tabelave Elektrike Shpërndarëse
20. Punimi i Tabelave Elektrike Shpërndarëse

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë