23. Punimi i Trafostacionit

23. Punimi i Trafostacionit

Transformatori energjetik është i thatë, me mundësi kyqjeje në anën primare 10-20/0.4 kV dhe mundësi rregullimi 2 x 2.5%, grupi i lidhjes Dy 11, tension të lidhjes së shkurtë uk=6%. Për mbrojtje nga mbingarkesat dhe prishjeve të brendshme përdoret mbrojtësi termik i cili shfrytëzon dy nivele temperaturash, prej të cilave i pari sinjalizon alarmin kurse i dyti jep komandën për çkyqje pasi që supozohet se ka ardhë deri te prishja e cila mund ta dëmtojë pajisjen. Në rastin tonë impulsi i alarmit përcjellet në çkyqjen e ndërprerësit të tensionit të ultë, kurse impulsi tjetër në çkyqjen e ndërprerësit të tensionit të mesëm.

Transformatori porositet me mbrojtje metalike dhe me rrota të cilat mund të lëvizin në dy drejtime.

Kalimi prej transformatorit në pajisjen e tensionit të ultë bëhet nëpërmjet sistemit të zbarrave 2000A.

23. Punimi i Trafostacionit

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë