33. Punimi i rrjetit të kanalizimit të mbrendshëm

33. Punimi i rrjetit të kanalizimit të mbrendshëm

Materiali i rrjetit të kanalizimit, është përvetësuar PVC Instalimi i kanalizimit punohet prej gypave me prerje tërthore Ø 50, Ø 110, Ø 125 dhe Ø160 ,të pajisura me unazat përkatëse prej gome për përforcimin-lidhjen e gypave ndërmjet veti. I tërë rrjeti I kanalizimit horizontal punohet në pjerrtësi prej 2%. deri 3.0%. Çdo vertikale e kanalizimit pajiset me gypat revizionues për mirëmbajtjen e sistemit dhe vazhdohen deri në mbi kulm në mënyrë që të behet ajrosja e kanalizimit nëpërmjet kokave të ventilimit të përforcuar ne kulm. Dimensionimi bëhet sipas pikave rrjedhëse dhe koeficientit 70% (70% e pikave funksionojnë në momentin e njëjtë).

Rrjeti i kanalizimit vertikal bëhet sipas numrit të banorëve.

33. Punimi i rrjetit të kanalizimit të mbrendshëm
33. Punimi i rrjetit të kanalizimit të mbrendshëm
33. Punimi i rrjetit të kanalizimit të mbrendshëm
33. Punimi i rrjetit të kanalizimit të mbrendshëm

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë