39. Lidhja e kanalizimit në rrjetin Kryesorë

39. Lidhja e kanalizimit në rrjetin Kryesorë

Për punimin e rrjetit kryesorë të kanalizmit të jashtëm bëhen llogaritjet e nevojshme  (dimensionimi i gypit) .Kyqjet në sistemin e kanalizimit të qytetit  realizohen drejtëpërdrejt në pusetë dhe jo në gyp.

I tërë rrjeti i kanalizimit fekal punohet prej gypave PVC, kurse gypat për largimin e ujërave sipërfaqësorë punohen prej gypave të koruguar të polietilenit  PE100.

I tërë rrjeti i kanalizimit horizontal punohet në pjerrtësi prej( 2%. deri 3.0%). Kalimet te muret e bodrumit bëhen nëpërmes hapjeve seizmike mbrojtëse.

Depërtimet nëpër konstruksionet e ndërkatit punohen me lidhje akustike elastike, poashtu edhe përforcimet e vertikaleve bëhen nëpërmes lidhjeve speciale që zvoglojnë zhurmën dhe përforcimi I tyre bëhet në çdo 1.2m të gjatësise së gypit.

39. Lidhja e kanalizimit në rrjetin Kryesorë
39. Lidhja e kanalizimit në rrjetin Kryesorë
39. Lidhja e kanalizimit në rrjetin Kryesorë
39. Lidhja e kanalizimit në rrjetin Kryesorë
39. Lidhja e kanalizimit në rrjetin Kryesorë
39. Lidhja e kanalizimit në rrjetin Kryesorë
39. Lidhja e kanalizimit në rrjetin Kryesorë
39. Lidhja e kanalizimit në rrjetin Kryesorë

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë